Kaliski koncept

Umenie neviditeľného

Neustále hľadáme inšpiráciu v najrozmanitejších sférach ľudského poznania. Veríme, že sa navzájom ovplyvňujú a obohacujú, aj keď sú na prvý pohľad vzdialené. Vďaka inšpiratívnemu ovplyvňovaniu môže architektúra vždy znova prekvapiť. Architektúra sú nielen čiary a steny. Je hlavne to, čo zostáva medzi nimi nedotknuté - priestor pre život. Je to splynutie s prostredím a utváranie nezameniteľnej atmosféry. Spájanie hmotného sveta so svetom myšlienok, predstáv a pocitov. Najkrajšou odmenou sú pre nás chvíle, keď sa ľudia pozerajú na úctyhodnú prírodnú alebo urbanistickú scenériu a naše architektonické riešenia považujú za jej prirodzenú súčasť. Dobrá architektúra je to, keď sa ľudia cítia príjemne, aj keď slovami nevedia vyjadriť, prečo je to tak a chcú byť toho súčasťou.

Kaliski koncept

The art of the invisible

We are searching for inspiration in the most diverse spheres of human knowledge. We believe that they are influencing and enriching mutually, though they seem, at the first sight, quite remote. Due to inspiratory interaction of mutual influences, architecture may always bring a new surprise. Architecture is more than lines and walls. It is principally what remains intact between them – the space for life. It is the act of blending with the environment, of creating irreplaceable atmosphere. It is combining the material world with the world of ideas, notions, and feelings. For us, the most rewarding moments are when people look at imposing natural or urbanistic scenery and consider our architectural solutions to be its natural part. In good architecture people have pleasant feelings, even though they are not able to express verbally why, and they want to be its component…